Информациia за член 13 од Уредбата од 30. јуни 2003. година бр. 196, во поглед на заштита на личните податоци. Законик од 31. декември 1996 година бр. 675, кој ги содржеше одредбите за заштита на лицата и другите субјекти во врска на обработка на личните податоци е укинат со законодавната уредба од 30 јуни 2003. бр. 196, кога од 1 јануари 2004 године стапи на сила новиот Законик за заштита на личните податоци. Кодексот одредува, меѓу другото, дека лицето мора да биде известено за користење на неговите податоци и обработката на личните податоци од страна на компанијата која ги држи, дозволена е само со изрична сагласност на заинтересираната личност, освен во случаевите поинаку пропишани со закон. Во склад со чл. 13 од Уредбата од 30 јуни 2003 година бр. 196, се наведува дека: а) податоците собрани овде имаат за цел да го регистрираат корисникот и да му бидат дадени сите информации како неговите податоци ќе бидат користени. Овие податоци ќе бидат обработени електронски, во склад со важечките закони; б), таквите податоци можат да бидат откриени на лица одговорни за обработка на услугите за кои станува збор, и дистрибуирани исклучиво за потребите на тие услуге; в) корисникот ги ужива правата од чл. 13 на Уредбата
captcha