РЕСОРПТИВНИ ХИРУРШКИ КОНЦИ

 • FASTSORB : Ресорптивен синтетски плетен конец во полигликолна киселина 100% (PGA) со брза ресорпција.
 • FASTLAK : Ресорптивен синтетски плетен конец во полигликолна киселина 90% и млечна киселина 10% (PGLA) со брза ресорпција.
 • GLIKOSORB : Ресорптивен синтетски плетен конец во полигликолна киселина 100% (PGA) со кратка ресорпција.
 • GLIKOLAK : Ресорптивен синтетски плетен конец во полигликолна киселина 90% и млечна киселина 10% (PGLA) со кратка ресорпција.
 • MONOKAPROL : Ресорптивен синтетски конец во полигликолна киселина 75% и капролактон 25% (PGCL) со средна ресорпција.
 • POLIDIOX : Ресорптивен синтетски конец во полидиоксанон 100% (PDO) со спора ресорпција.

 

НЕРЕСОРПТИВНИ ХИРУРШКИ КОНЦИ

 • SILK : Нересорптивен плетен конец од свила.
 • MONOPROLEN : Нересорптивен плетен конец од полипропилен (PP).
 • POLISIL : Нересорптивен синтетски плетен конец од полиестеа полиетилен терфталат (PETF).
 • MONAMID : Нересорптивени синтетски хируршки конец од најлон (PA).
 • MONOWIRE : Нересорптивен природен хируршки конец од челик.