SVAS дистрибуира широки спектар на специјализирани уреди, кои на производителите им ја oбезбедуваат неопходната комерцијална, логистичка и организациска подршка со што ја гарантира потребната пенетрација и покриеност на пазарот и контакти со учесниците во оваа индустрија.

 

 

 

 

 

 

 • Антиадхезивни средства во филм и гел
 • Радиофреквентен систем со електроди наменет за лечење на болките во дискот и крстот
 • Мрежи за хернија
 • Игли за биопсија
 • Венски стрипер
 • Еластомерни пумпи
 • Игли и системи за терапија на болката
 • Производи за спинална,  максилофацијална хирургија и фиксирање на черепните коски
 • Уреди за потпомогнато дишење и оксигенотерапија под високо притисок
 • Уреди за пулс оксиметрја
 • Системи за дренажа и собирање на течности за време на операциите