Што е опрема за лична заштита?

Опрема за лична заштита е опрема која се користи на работното место, и вработените треба да jа носат и чуваат за да се заштитат од една или повеќе опасности кои би можеле да ја загрозат нивната безбедност или здравје.

Нашиот асортиман за лична заштитна опрема вклучува:

 

 • Филтер маски против хемиски ризик
 • Филтер маски со издувен вентил против хемиски ризик
 • Камашни против хемиски ризик
 • Наочари што не се замаглуваат против биолошки ризик
 • Комбинезон што штити од хемиски и биолошки ризик
 • Визир што не се замаглува против биолошки ризик
 • Нитрилни ракавици без прав против биолошки и хемиски ризик
 • Нитрилни ракавици без прав против биолошки, хемиски, антинеопластичен и цитостатичен ризик
 • Мантил против биолошки/хемиски ризик
 • Филтер маска против биолошки ризик
 • Филтер маска со вентил против биолошки ризик
 • Филтер маска против биолошки/хемиски ризик