Medical
има модерна, добро опремена лабораторија активна во: 

 • Истражување и развој на иновативни производи. 
 • Контрола на квалитетот на производството. 
 • Техничка подршка. 

 

Анализите се извршуваат од страна на квалификуван кадар со користење на аналитички методи, по официјално признати стандарди, користејќи најсовремена опрема. Помеѓу другите во лабораторијата се вршат и анализи со помош на: 

 

 • диференцијална скенирачка калориметрија
 • Гасна хроматографија со масена спектрометрија
 • Течна хроматографија со високи перформанси
 • Ротациони вискозиметри
 • UV/VIS спектрофометријa
 • Одредување pH вредност, густина, содржина на вода, слободни и врзани киселини во производите и суровините. 

 

Нашата лабораторија ги користи и следните техники: 

 • Вибро-сито со мокро и суво просејување
 • Термо-гравиметрија
 • Динамометрија
 • Исто така е можно да се утврди бактериско оптеретување на производите пред и после пакувањато (BIOBURDEN) и после стерилизацијата (стерилитет)
 • Ги користат правилата и стандардите на официјалната фармакопеја
 • Одредување на етилен оксид, етилен-хлорхидрин и етилен гликол остатоци при медицинските уреди кои биле стерилизирани со етилен оксид
 • Хемиски и физички студии на стабилноста