Informacije o članu 13 Uredbe iz 30 Juna 2003 godine br. 196, u pogledu zaštite osobnih podataka. Zakonik od 31. decembra 1996. Godine br. 675, koji je sadržavao odredbe o zaštiti osoba i drugih subjekata u vezi obradom osobnih podataka je ukinut zakonodavnom uredbom iz 30 juna 2003 br. 196, kada je novi Zakonik o zaštiti osobnih podataka stapio na snagu od 1 januara 2004 godine. Kodeks propisuje, između ostalog, da se osoba mora obavijestiti o upotrebi njenih podataka i obrada osobnih podataka od strane kompanije koja ih drži i dopušteno je samo uz izričitu suglasnost zainteresovanog lica, osim u slučajevima kada nije drugačije propisano zakonom. U skladu čl. 13 Urebde iz 30 juna 2003 godine br. 196, se navodi da: a) podaci prikupljeni ovdje imaju svrhu da registriraju korisnika i da mu budu pružena sve informacija. Ovi podaci će biti obrađeni elektronički, u skladu s važećim zakonima; b), takvi podaci mogu biti otkriveni samo osobe odgovornih za obradu usluge u pitanju, i distribuirani isključivo za potrebe usluge; c) zainteresirani uživa prava iz čl. 13 Uredbe
captcha