الهتام الرعية للشخص الذى لديه هده الحاله يتعين عليه ىالاختيار المناسب الصروري وعليه كان علينا انشاء انتاج خاص
للحضاط على عملائنا منسلسالبول حتى يظهرون بالمنظر اللائق ماصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلس البول الكبار

 

INCONTINENZA LEGGERA

 

NOVITA'

 

AIR DERMO

I prodotti FARMEX AIR DERMO sono il risultato di costante ricerca e sviluppo volta ad accogliere le nuove esigenze dei pazienti affetti da problemi di incontinenza.

Il nuovo rivestimento esterno traspirante, rappresenta la soluzione più innovativa e idonea per quei pazienti con pelle particolarmente delicata e sensibile, che hanno bisogno di un contatto più soffice e asciutto.

Questi nuovi ausili garantiscono la circolazione dell’aria, prevenendo l’insorgere di complicazioni cutanee.

Inoltre i nuovi prodotti garantiscono una vestibilità più confortevole grazie alla loro morbidezza ed all’assenza di fruscio.

La speciale lozione emolliente applicata sullo strato a contatto con la pelle conferisce proprieta' lenitive per il derma sensibile

La combinazione del supporto traspirante e la lozione emolliente conferiscono alla linea air-dermo un efficace sistema di dermo protezione che contribuisce a prevenire gli arrossamenti cutanei.