ما هي حزم الزبائن؟
عبارة عن نظام متكامل من الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة للحالات الخاصة والعمليات الجراحية.
 
Il  Pacco Procedurale o Custom Pack è un sistema integrato di dispositivi medici progettato e realizzato per lo svolgimento di specifiche procedure chirurgiche.
Le caratteristiche funzionali del Pacco procedurale dipendono dalla sua composizione, realizzata in funzione delle diverse tipologie di intervento e secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore finale.
La produzione e l'assemblaggio del Dispositivo è realizzata in camera bianca classe Iso 7 in accordo alla norma ISO 14644-1, secondo metodiche conformi alla direttiva 93/42 CEE.

 

وحدة الإنتاج 
حزم خاصة للزبائن 
:-هنا فقط بعض العينات يمكن للعملاء تغيرها حسب إحتياجته فمثلا
 
 
Vantaggi del Pacco Procedurale.
  • Minor rischio di contaminazione del campo sterile
  • Facilità di approvvigionamento;
  • Tracciabilità del prodotto utilizzato;
  • Efficienza del campo operatorio;
  • Gestione semplificata del magazzino ospedaliero.
 

تسجيل الدخول لتنزيل كتالوج